Dear Valued Patrons and Supporters,

It is with a heavy heart that Rhian and I have reached the difficult decision to close SY23 restaurant due to the unprecedented challenges of the current financial climate. We regret to inform you that after much consideration, we have found it necessary to cease operations on Saturday, December 23rd, 2023.

We extended the opportunity to Nathan, our esteemed Head Chef, and Hollie to take on the business, but unfortunately, they have chosen not to accept the offer at this time. Since our opening in late 2019, the restaurant industry has faced extraordinary difficulties, and Rhian and I have made sacrifices that have been greater than most people can imagine.

Despite the challenges, we have had some remarkable successes during our time at SY23. We are proud to have achieved a Michelin star, been recognized as the best new opening in 2022, received the Jurors award, and earned 3 stars from the world of fine wines. These accolades have been a testament to the hard work and dedication of our team, and we are incredibly grateful for the recognition and support we have received from the community.

Whilst the doors to SY23 may be closing, our court battle against the insurance companies and at the premises business interruption claim, during the covid pandemic will continue. If anything, our situation today only strengthens the importance of this case, and the responsibility that the insurance companies have to small businesses. Our case will be heard in the High Court of Appeal, during June, 2024. This will enable other businesses, not only in hospitality, to pursue their claims.

We would like to express our deepest appreciation to each and every one of you for your unwavering support. Your patronage has meant the world to us, and we are profoundly grateful for the opportunity to have served you at SY23. It has been an honor to share our culinary vision and passion for hospitality with all of our guests.

While it is heartbreaking to say goodbye, we believe it is the best decision for the business in these challenging times. We thank you for being part of our journey and for allowing us to be a part of your dining experiences.

We hope that the memories and moments shared at SY23 will continue to hold a special place in your hearts, just as they will in ours.

With heartfelt gratitude,

Mark and Rhian
SY23 Restaurant

Annwyl gyfeillion a chefnogwyr gwerthfawr,

Gyda chalon drom, y mae Rhian a minnau wedi dod i’r penderfyniad anodd i gau bwyty SY23, oherwydd heriau yr hinsawdd ariannol bresennol. Ar ôl llawer o ystyriaeth, mae’n ddrwg gennym hysbysu ein bod wedi canfod ei bod yn angenrheidiol rhoi’r gorau i weithrediadau.

Estynnwyd y cyfle i Nathan, ein Prif Gogydd, a Hollie, i ymgymryd â’r busnes, ond yn anffodus, maent wedi dewis peidio â derbyn y cynnig ar hyn o bryd. Ers ein hagor ar ddiwedd 2019, mae’r diwydiant bwytai wedi wynebu anawsterau anferth, ac mae Rhian a minnau wedi gwneud aberthau sydd wedi bod yn fwy nag y gall y rhan fwyaf o bobl ei ddychmygu.

Er bod drysau SY23 yn cau, bydd ein brwydr llys yn erbyn y cwmnïau yswiriant a’r hawliad yswiriant tarfu ar fusnes, yn ystod y pandemig cofid, yn parhau. Os rhywbeth, mae ein sefyllfa heddiw ond yn cryfhau pwysigrwydd yr achos hwn, a’r cyfrifoldeb sydd gan y cwmnïau yswiriant i fusnesau bach. Bydd ein hachos yn cael ei glywed yn yr Uchel Lys, yn ystod mis Mehefin, 2024. Bydd hyn yn galluogi busnesau eraill, nid yn unig ym maes lletygarwch, i symud ymlaen gyda hawliad.

Er gwaethaf yr heriau, rydym wedi cael llwyddiannau rhyfeddol yn ystod ein hamser yn SY23. Rydym yn falch o fod wedi ennill seren Michelin, wedi cael ein cydnabod fel yr agoriad y flwyddyn yn 2022, wedi derbyn gwobr Jurors, ac wedi ennill 3 seren o ‘The World of Fine Wines. Mae’r gwobrau hyn wedi bod yn dyst i waith caled ac ymroddiad ein tîm, ac rydym yn hynod ddiolchgar am y gydnabyddiaeth a’r gefnogaeth a gawsom gan y gymuned.

Hoffem fynegi ein gwerthfawrogiad dyfnaf i bob un ohonoch am eich cefnogaeth ddiwyro. Mae eich nawdd wedi golygu’r byd i ni, ac rydym yn hynod ddiolchgar am y cyfle i’ch croesawi chi i SY23. Mae wedi bod yn anrhydedd cael rhannu ein gweledigaeth coginio a’n hangerdd am letygarwch gyda’n holl westeion.

Er ei bod yn dorcalonnus i ffarwelio gyda chi, credwn mai dyma’r penderfyniad gorau i’r busnes yn y cyfnod heriol hwn. Diolchwn ichi am fod yn rhan o’n taith ac am ganiatáu i ni fod yn rhan o’ch profiadau bwyta.

Gobeithiwn y bydd yr atgofion o SY23 yn parhau yn eich calonnau, yn union fel y byddant yn ein calonnau ni.

Gyda diolch o galon,

Mark a Rhian
Bwyty SY23